Všeobecné obchodní podmínky

VOP

 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání kurzu.
  2. Vytvořením objednávky na stránkách www.aspra-academy.cz se pro vás tyto VOP stávají závazné.
 2. SMLUVNÍ STRANY aneb KDO JE KDO
  1. Prodávající: ASPRA Academy, s.r.o., Havířská 147/24, 41901 Duchcov, IČ: 18011233
  2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba objednávající a nakupující službu – vzdělávací kurz (dále jen „kurz“) na internetových stránkách www.aspra-academy.cz nebo dle těchto VOP.
 3. NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB
  1. Objednávka vznikne v okamžiku potvrzení/kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky.
  2. Cena kurzu je vždy uvedená včetně všech poplatků a daní (DPH apod.)
  3. Cenu kurzu si Kupující vyhrazuje změnit.
  4. Uhradí-li Kupující cenu z vytvořené objednávky, pak Prodávající cenu změnit nemůže s výjimkou zásahu vyšší moci nebo v případech, které nemůže Prodávající ovlivnit ale zásadně mění okolnosti, které mění cenu kurzu.
  5. Kupující odpovídá za nákup kurzu s tím, že celá částka bude převedena na účet prodávajícího. V případě, že by od úhrady byly účtovány na straně Kupujícího poplatky za převod, směnu nebo jiné poplatky, které by snížili konečnou částku, pak Prodávající je oprávně požadovat doplatek ceny.
  6. Kupující kupuje kurz, tak jak je uveden. Prodávající nepřijímá objednávky, kdy si Kupující vymiňuje, alternuje nebo jakkoli požaduje změnu kurzu.
  7. V případě, že nákup kurzu není z technickým nebo jiných důvodů možný přes webové rozhraní, pak Prodávající nenese odpovědnost za nemožnost uzavřít objednávku.
  8. Objednávku lze realizovat i prostřednictví pracovníka společnosti ASPRA Academy,s.r.o. nebo osoby, kterou Prodávající přímo určil a je uvedena na stránkách společnosti www.aspra-academy.cz. Objednávka bude vždy potvrzena emailem.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo nerealizovat kurz za předpokladu, že Kupující realizuje objednávku v jiné formě, než je výše uvedené nebo požaduje plnění, které Prodávající nepřipouští. Kupujícímu nevzniká žádný právní nárok na objednávku, jež nesplňuje náležitosti objednávky dle těchto VOP.
  10. Dokončením objednávky, kdy Kupující uhradí plnou částku, dojde k uzavření smlouvy.
  11. Prodávající zašle Kupujícímu emailem daňový doklad a to nejpozději do 5 dnů po plném uhrazení kurzu a připsání částky na účet.
 4. CENA A ÚHRADA
  1. Cenu kurzu stanovuje Prodávající.
  2. Cena kurzu může být upravena do okamžiku, kdy je učiněna alespoň jedna objednávka pro daný termín kurzu.
  3. V ceně kurzu je:
   • Odborný výklad a vedení instruktora nebo pověřené osoby Prodávajícího.
   • Výukový prostor.
  4. Kupující hradí cenu kurzu způsobem, který je uvedený na webových stránkách. Formu úhrady stanovuje Prodávající.
  5. Prodávající může poskytnout na své služby slevu. Výši slevy určuje Prodávající.
  6. Kurz musí být v plné výši uhrazen před samotným započetím kurzu a to nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu.
  7. Pokud Kupující neuhradí celou částku kurzu ve stanovené lhůtě před započetím kurzu není oprávněn kurz absolvovat pokud Prodávající neurčí jinak.
  8. Prodávající akceptuje pouze způsoby úhrady, které jsou uvedené na stránkách www.aspra-academy.cz. Standardní způsoby úhrady jsou a) přes platební bránu nebo b) bankovním převodem. Pokud se Kupující a Prodávající dohodnou jinak, lze způsob úhrady řešit i jiným způsobem, ale vždy v souladu se zákony ČR.   
 5. ÚHRADA PŘES PLATEBNÍ BRÁNU COMGATE
  1. Poskytovatel platební brány je společnost Comgate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  2. Platební brána umožňuje online platbu i standardní bankovní převod. 
  3. Platba probíhá za pomoci platebních tlačítek.
  4. Online bankovní převod probíhá:
   • Ze seznamu bank si zákazník vybere svou banku.
   • Po výběru banky má zákazník možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo je přesměrován do internetového bankovnictví.
   • Po kliknutí na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“ je zákazník přesměrován do online bankovnictví vybrané banky. 
   • Po přihlášení do online bankovnictví se mu zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nemá zákazník možnost měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce.
   • Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu.
  5. Převod standardním bankovním převodem proíhá:
   • Pokud zákazník nenajde svou banku mezi online bankovními převody, zvolí metodu ostatní banky.
   • Poté se mu zobrazí platební údaje k platbě jako číslo účtu protistrany, částka a variabilní symbol
   • Zákazník se přihlásí do svého internetového bankovnictví. Zde zadá údaje, které zobrazila platební brána.
   • V případě, že zákazníkův mobil podporuje čtení QR kódů, může zákazník zaplatit pomocí QR platby.
   • Po zadání údajů k platbě nebo jejich načtení přes QR kód je možné platbu potvrdit.
    Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu
  6. Informace o online platbě nebo bankovním převodu naleznete na https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody
 6. DODÁNÍ KURZU
  1. Službu dodává Prodávající v místě a čas, který je stanoven v popisu kurzu, který náleží k objednávce.
  2. Z povahy dodávané kurzu a dle zákonu ČR nelze dodání realizovat v jiném než uvedeném místě nebo v místě pro danou službu určené.
 7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu.
  2. V případě, že Prodávající zruší službu a Kupující již za službu provedl úhradu, pak Kupující má nárok na vrácení celé částky. Žádost o vrácení uhrazené částky za službu musí Kupující provést písemně a to i elektronickou formou. V případě, že Kupující o vrácení částky nezažádá, je oprávněn v výší uhrazené částky čerpat stejnou službu v jiném termínu nebo vybrat jinou službu ve stejné částce jaká byla uhrazena a zároveň splňuje kritéria pro její čerpání.
  3. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího je vždy realizováno emailovou formou.
  4. Kupující je oprávně zrušit objednávku kurzu, kterou již uhradil, a to nejpozději 14 dní před dnem konání kurzu. Zrušení objednávky je nutné vždy učinit písemně ve formě emailu na email: info@aspra-academy.cz. Pokud jsou splněné podmínky v tomto bodě uvedené, pak má Kupující nárok na vrácení 100% z uhrazené částky.
  5. V případě, že Kupující požaduje zrušení uhrazené objednávky v kratším termín než 14 dní, pak Prodávajícímu vzniká nárok na storno poplatek a to v plné výši ceny kurzu.
  6. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném řešení než je uvedeno v bodech 5.4
  7. Ve výjimečných případech je Prodávající oprávněn prodloužit lhůtu, která je nutná pro 100% vrácení uhrazené kurzu a to především pro kurzu vyžadující delší dobu pro zajištění všech podmínek dodání kurzu Kupujícímu. Prodloužení této lhůty je Prodávající povinen uvést v popisu kurzu.
  8. Prodávající je oprávněn a to bez nároku Kupujícího na vrácení úhrady zrušit objednávku a ukončit dodání kurzu v případě:
   • Kupující hrubým způsobem porušil bezpečnostní pravidla, která jsou pro průběh kurzu stanovena Prodávajícím a jeho pověřenými osobami.
   • Kupující uvedl nepravdivé nebo lživé údaje o identitě své osoby, o vlastnictví zbrojního průkazu nebo o licencích/povoleních vyžadujících ze strany Prodávajícího pro účast na službě.
   • Zdravotní a/nebo mentální způsobilost Kupujícího v den pořádání kurzu vylučuje možnost službu čerpat.
   • Kupující je v okamžiku zahájení kurzu pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných omamných látek.
  9. Instruktor nebo osoba, která službu vede je oprávněna vykázat Kupujícího z účasti na službě i v případech, které nejsou uvedené v bodě 5.7 a to v případě, že nabyla dojmu, že daná osoba představuje bezpečnostní, zdravotní nebo morálně-etické riziko pro ostatní účastníky kurzu nebo další osoby ačkoli není splněn některý z pod-bodů uvedených v článku 5.7.
  10. Právo odstoupit od smlouvy má Kupující dle zákona ve lhůtě čtrnácti dnů, a to na základě ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
  11. Odstoupení od smlouvy Kupující může učinit ve volné formě prostřednictví emailu na adresu info@aspra-academy.cz
 8. AUTORSKÁ PRÁVA, POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU
  1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem společnosti ASPRA Academy, s.r.o. nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
  2. Kupující není oprávněn pořizovat fotografické a video záznamy během kurzu bez předchozího svolení Prodávajícího.
  3. Kupující s uzavřením objednávky souhlasí s pořizováním fotografických a video záznámů ze strany Prodávajícího.
  4. Kupující souhlasí s umístěním fotografických a videozáznamů na veřejně dostupných místech (jak elektronických tak fyzických).
  5. Osoby, které si nepřejí být fotografovány / zaznamenány na videu informují instruktory nebo osoby, které kurz vedou. Prodávající se zavazuje, že tyto osoby nebude fotografovat ani s nimi nebude pořizovat videozáznam.
 9. ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Je-li některé ujednání těchto VOP, smluvního vztahu nebo dohody učiněné v souvislosti se smluvním vztahem neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, zavazují se smluvní strany toto ujednání nahradit ujednáním novým, které bude co nejlépe vystihovat jejich původní záměr a ekonomické cíle a bude respektovat další ujednání, která neplatností nebo neúčinností nejsou dotčena.
  3. Práva a povinnosti vyplývající se smluvního vztahu mohou být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely těchto VOP považují také zprávy zaslané prostřednictvím emailu, je-li z jejich obsahu možné dovodit konkrétní práva a povinnosti, které smluvní strany projevily a měly v úmyslu se jimi řídit.
  4. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu nebo se smluvním vztahem související se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nebude-li možné takové dohody dosáhnout, jsou pro řešení sporů příslušné obecné soudy ČR. Smluvní strany pro tento účel sjednávají v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu místní příslušnost Okresního soudu v Teplicích.
  5. Obsah těchto VOP je Prodávající oprávněn jednostranně měnit. Nové VOP je povinen uveřejnit v souladu se čl. I odst. 3 těchto VOP. Nové VOP jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění.
  6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 18.5.2023
Reklamační řád
 1. SMLUVNÍ STRANY
  • Prodávající: ASPRA Academy, s.r.o., Havířská 147/24, 41901 Duchcov, IČ: 18011233
  • Kupující: fyzická nebo právnická osoba objednávající a nakupující službu – vzdělávací kurz (dále jen „kurz“) na internetových stránkách www.aspra-academy.cz nebo dle VOP.
 2. Společnost ASPRA Academy je poskytovatel vzdělávacích kurzů a odpovídá za to, že kurzy jsou poskytovány Kupujícímu odborně a ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že kurz odpovídá jejímu popisu, trvá po uvedenou dobu na uvedeném místě za účasti osob k tomu určených.
 3. Vzdělávací kurz je možné reklamovat v průběhu jeho poskytování. Vady, které jsou skryté, reklamuje Kupující bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví. Nejpozději lze vadu reklamovat do 30 dnů od účasti na kurzu.
 4. V případě, že Prodávající vadně poskytl vzdělávací kurz, má Kupující právo na bezplatné odstranění této vady. Nelze-li vadu takto odstranit, má Kupující právo na přiměřenou slevu z uhrazené ceny.
 5. Kupující nemůže uplatnit právo z vadného plnění v případě, že:
  • Kupující o vadě před poskytnutím služby věděl;
  • Kupující vadu způsobil;
  • Kupující porušil VOP;
  • Prodávající byl vystaven zásahu vyšší moci.
 6. Reklamaci Kupující uplatňuje ústně v průběhu poskytování kurzu, a následně elektronicky e-mailem či písemně. Pro správnou identifikaci vady je nutné jasně a přesně specifikovat o jakou vadu se jedná, popsat její okolnosti vzniku nebo při jaké příležitosti vadu Kupující identifikoval.
 7. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy Prodávající obdržel zprávu u vadě.
 8. Prodávající reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystavuje Prodávající potvrzení ve formě emailu nebo písemné.
 9. Uzná-li Prodávající reklamaci jako oprávněnou, pak Kupujícímu náleží vrácení peněz nebo náhradní plnění. V případě , že Kupující požaduje vrácení peněz, pak prodávající vrací peněžní prostředky zpět na účet ze kterého byly obdrženy pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak. Za předpokladu, že Kupující požaduje náhradní plnění, peněžní prostředku Prodávající převeden na úhradu jiného kurzu dle vzájemné dohody.
 10. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 18.05.2023.

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.